Sąd Rejonowy w Chrzanowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I  Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 321/18 postępowanie z wniosku Tadeusza Knapika o stwierdzenie nabycia przez Tadeusza i Teodozję Knapików  przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości (...)
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-12-06
Publikujący Ireneusz Stojak - Redaktor BIP 2018-12-06 10:10
Modyfikacja Ireneusz Stojak - Redaktor BIP 2018-12-06 10:12
Sygn. akt I Ns 279/18 Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
Sygn. akt I Ns 279/18
 
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 24 września 2018 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 279/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jarosławie Prostaku zmarłym  dnia 19 lutego 2007 r. w Rudnie, ostatnio stale zamieszkałego w Chrzanowie.
 
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-11-22
Publikujący Ireneusz Stojak - Redaktor BIP 2018-11-22 12:24
Modyfikacja Ireneusz Stojak - Redaktor BIP 2018-11-22 12:24

Sygn. akt: I Ns 185/18
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie w Rzeczypospolitej Polskiej, pod sygn. akt I Ns 185/18 wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Sałacie i Adolfie Sałacie,  z wniosku Grażyny Sałaty z udziałem Józefa Sałaty i Pawła Sałaty oraz spadkobierców Katarzyny Gierman z domu Sałata, córki Jana, urodzonej 5 września 1930 r., zmarłej 23 maja 2015 r., która przed śmiercią zamieszkiwała we wsi Moczulino nr 48 rejon wołkowyski, obwód grodzieński na terenie Republiki Białorusi. 

więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-09-12
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-09-12 10:11

Sygn. akt: I Ns 948/17
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie w Rzeczypospolitej Polskiej, pod sygn. akt I Ns 948/17 wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Sałacie i Adolfie Sałacie,  z wniosku Grażyny Sałaty z udziałem Józefa Sałaty i Pawła Sałaty oraz spadkobierców Katarzyny Gierman z domu Sałata, córki Jana, urodzonej 5 września 1930 r., zmarłej 23 maja 2015 r., która przed śmiercią zamieszkiwała we wsi Moczulino nr 48 rejon wołkowyski, obwód grodzieński na terenie Republiki Białorusi

więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-09-12
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-09-12 10:09
Modyfikacja Wojciech Skowroński - Administrator 2018-09-12 10:11
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 1 czerwca 2018 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 72/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Jarosławie Jerzym Drozd), synu Bolesława i Barbary, zmarłym w dniu 8 grudnia 2016 roku w Myślachowicach.  
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-06-15
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-06-15 11:50
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny (sąd spadku)  ogłasza, że w aktach sprawy I Ns 336/18 zalega wykaz inwentarza po Edwardzie Gierlachu- nr PESEL 29092803854, ostatnio zamieszkałym w Chrzanowie 32-500, ul. Zielona 20A/31, zmarłym w dniu 17 października 2016r.
Sąd poucza, że:
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę  dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-06-15
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-06-15 11:49
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
Sygn. akt I Ns 310/18
 
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 11 maja 2018 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 310/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Grec, synu Władysława, zmarłego w Chrzanowie, ostatnio stale zamieszkałego w Chrzanowie, numer PESEL 48071507550.
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Chrzanów, dnia 11 maja 2018 roku
 
Na oryginale właściwe podpisy
zgodność z oryginałem stwierdza
sekretarka  Paulina Odrobina
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-06-04
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator 2018-06-04 13:24
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
Dane kontaktowe: https://www.chrzanow.sr.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – art. 6 ust. c) oraz e) RODO - przepisy regulujące dany rodzaj postępowania i czynności:
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
  6. Itd.
 2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – art. 28 RODO.
Kategorie odbiorców
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
 1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej - zgodnie z okresem:
  1. postępowania sądowego lub innych czynności związanych z ochroną prawną zapewnianą przez Sąd;
  2. postępowania wykonawczego, w tym nadzoru lub dozoru kuratorskiego;
  3. przechowywania danych w archiwum zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
  1. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – zgodnie z okresem trwania umowy powierzenia danych osobowych
 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
 
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – wymogiem ustawowym,
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
 • realizacji umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-05-25
Publikujący Dorota Puz - Kierownik OA 2018-05-25 12:08
Sąd Rejonowy w Chrzanowie aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów informuje, iż poszukuje pomieszczenia na wynajem na terenie powiatu chrzanowskiego lub okolicy pod archiwum zakładowe.
                                                                                                                                                                                                         Chrzanów, 12.02.2018r.
 
Prez. Fin. 28/18/Ch
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
            Sąd Rejonowy w Chrzanowie aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów informuje, iż poszukuje pomieszczenia na wynajem na terenie powiatu chrzanowskiego lub okolicy pod archiwum zakładowe.
 
Minimalny okres wynajmu 5 lat z opcją dalszego przedłużenia.
 
Obiekt musi spełniać następujące warunki:
 
 • konieczność zamontowania przez właściciela obiektu regałów jezdnych spełniających normy gromadzenia akt sądowych (wymiary, udźwig);
 • dobry stan techniczny;
 • ogrzewanie z sieci miejskiej lub własna kotłownia;
 • zapewnienie optymalnych warunków dla składowanych akt sądowych (temperatura, wilgotność);
 • obiekt winien być wyposażony: w system sygnalizacji włamania i napadu, w system sygnalizacji pożarowej oraz 24 godzinny monitoring – system telewizji przemysłowej. Najemca wymaga, by istniała możliwość podłączenia się do stacji monitorowania.
 
OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • podpisana czytelnie.
 
Oferta winna zawierać:
 • cenę brutto wynajmu za 1 m2,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • opis, lokalizację i plan techniczny budynku i powierzchni do wynajęcia,
 • dokument stwierdzający prawo własności wynajmowanej powierzchni,
 • opis stanu technicznego obiektu,
 • aktualne zdjęcia obiektu wraz z ich opisem,
 • oświadczenie osoby uprawnionej (inspektor budowlany) o spełnieniu norm bezpieczeństwa i budowlanych i maksymalnym udźwigu.
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferta powinna być złożona/przesłana w formie pisemnej w zaklejonej kopercie  nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018r. do godz. 11.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Chrzanowie aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów – Dziennik Podawczy.
 
Zaklejona koperta winna być opatrzona napisem:
 
„Wynajem powierzchni archiwalnej dla Sądu Rejonowego w Chrzanowie”
 
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2018r. o godz. 11.05 w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie aleja Henryka 23, sala rozpraw nr 02.
 
 
p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego
            w Chrzanowie
           mgr Dorota Puz
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-02-12
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-02-12 13:06
Ogłoszenie dot.I Ns 782/17
Sygn. akt I Ns 782/17
 
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 782/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Jaworskim, synu Władysława i Barbary, zmarłego dnia 23 stycznia 2016 r. w Chrzanowie, ostatnio stale zamieszkałego w Chrzanowie.
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-01-24
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-01-24 14:12
Ogłoszenie dot.I Ns 782/17
Sygn. akt I Ns 782/17
 
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 782/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Jaworskim, synu Władysława i Barbary, zmarłego dnia 23 stycznia 2016 r. w Chrzanowie, ostatnio stale zamieszkałego w Chrzanowie.
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-01-24
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-01-24 14:12
Ogłoszenie dot. I Ns 12/18

Sygnatura akt I Ns 12/18

POSTANOWIENIE

 

Dnia 10 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny  w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jakub Krawiec Protokolant: asyst. sędz. Bartosz Smółka po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w Chrzanowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Anny Zgubisz w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza po Andrzeju Głuszek postanawia na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. zarządzić o głoszenie o złożeniu wykazu inwentarza o następującej treści:

„Sąd Rejonowy w Chrzanowie ogłasza, że w dniu 5 stycznia 2018 roku został złożony przez Annę Zgubisz wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Głuszek (numer PESEL 51071615572) zmarłym dnia 25 kwietnia 2017 roku w Chrzanowie ostatnio stale tam zamieszkałym.  Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza  może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.”

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-01-16
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-01-16 11:58
Ogłoszenie dot. I Co 137/17
Sygn. akt I Co 137/17
 
 

P O S T A N O W I E N I E

 
                                                                       Dnia 4 stycznia 2018 r.
 
Starszy referendarz sądowy Andrzej Pierzynka w Sądzie Rejonowym  w Chrzanowie , Wydział I Cywilny , po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym w Chrzanowie sprawy egzekucyjnej  z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Focha 14 w Chrzanowie przeciwko dłużnikowi Halinie Bochnia o egzekucje z nieruchomości KR1C/00053274/9 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henrykę Bednorz – Godyń pod syg. akt Km 2882/16 objętej nadzorem Sądu Rejonowego  w Chrzanowie pod syg. akt I Co 137/17 
p o s t a n a w i a: 
 1. odjąć dłużnikowi Halinie Bochnia zarząd nad zajętą nieruchomością KR1C/00053274/9 i ustanowić nowego zarządcę w osobie Marii Podmokły zamieszkałej w Chrzanowie na ul. Sienkiewicza 11 ;
 1. zasądzić od dłużnika Haliny Bochnia na rzecz wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Focha 14  w Chrzanowie kwotę 50,00 zł
( pięćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów postepowania związanego z ustanowieniem zarządcy nieruchomości .  
 
 
Na oryginale właściwe podpisy
zgodność z oryginałem stwierdza
starszy sekretarz sądowy
Magdalena Kaczmarzyk
 
                                                       
  Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie §  19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2018-01-05
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-01-05 08:07
Modyfikacja Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2018-01-05 08:11
Ogłoszenie dot. I Ns 741/17
 
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny w dniu 16 października 2017 r. w sprawie objętej sygnaturą akt I Ns 741/17 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Czesławie Władysławie Siemek, synu Władysława i Marii, zmarłego dnia 8 sierpnia 2016 r. w Myślachowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Myślachowicach.
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Na oryginale właściwe podpisy
zgodność z oryginałem stwierdza
sekretarka  Paulina Odrobina 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2017-12-12
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2017-12-12 11:13
Ogłoszenie dot. I Ns 548/17
Sygn. akt I Ns 548/17
 

                                    P O S T A N O W I E N I E

 
                                                                       Dnia 4 października 2017 r.
 
Starszy Referendarz Sądowy Andrzej Pierzynka w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie,
I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 04 października 2017 roku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Powiatu Chrzanowskiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
 
 1. zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Chrzanowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty  15 116,00 zł ( piętnaście tysięcy sto szesnaście złotych 00/100 )  na okres 10 lat stanowiącej odszkodowanie  z tytułu przejścia prawa własności na rzecz Powiatu Chrzanowskiego , nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonym jako działka nr. 74/3 o pow. 0,0239 ha położonej  w jednostce ewidencyjnej Chrzanów obręb Piła Kościelecka , objętej LWH 43 gm. kat. Piła Kościelecka prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chrzanowie , której własność została wpisana  w całości na rzecz Kunegundy Głogowskiej  z domu Marcisz  ;
 2. upoważnić do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego opisanego  w pkt. I niniejszego postanowienia podmiot , który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości  oznaczonej jako działka nr. 74/3  o pow. 0,0239 ha położonej  w jednostce ewidencyjnej Chrzanów obręb Piła Kościelecka , objętej LWH 43 gm. kat. Piła Kościelecka prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chrzanowie  , na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. 07.09.2015 roku ;
 3.     przyznać kuratorowi wierzyciela , którego miejsce pobytu nie jest znane Joannie Kaczmarczyk wynagrodzenie  w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem wynagrodzenia związanego z reprezentowaniem interesów nieznanych uczestników postępowania, które należy pokryć z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę ;
 4. kosztami postępowania w całości obciążyć wnioskodawcę.
 
 
 
                                                    UZASADNIENIE
 
 • Powiat Chrzanowski  w dniu 12.07.2017 roku złożył do tut. Sądu wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty  15 116 ,00 na okres 10 lat stanowiącej odszkodowanie  z tytułu przejścia prawa własności na rzecz Powiatu Chrzanowskiego , nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonym jako działka nr. 74/3 o pow. 0,0239 ha położonej  w jednostce ewidencyjnej Chrzanów obręb Piła Kościelecka , objętej LWH 43 gm. kat. Piła Kościelecka prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chrzanowie , której własność została wpisana  w całości na rzecz Kunegundy Głogowskiej  z domu Marcisz  . Jak wskazał wnioskodawca uprawnionym do odbioru świadczenia będzie podmiot , który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości oznaczonej jako działka nr. 74/3 o pow. 0,0239 ha położonej  w jednostce ewidencyjnej Chrzanów obręb Piła Kościelecka , objętej LWH 43 gm. kat. Piła Kościelecka prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chrzanowie , na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. 07.09.2015 roku.
       W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kognicja Sądu ogranicza się do zbadania czy w świetle przytoczonych twierdzeń złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest prawnie uzasadnione (art. 6931 k.p.c.). Sąd w postępowaniu o złożeniu przedmiotu świadczenia nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się wyłącznie do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (ograniczenie zakresu kognicji sądu do formalnej oceny twierdzeń wniosku); nie posiada więc uprawnienia do badania, czy złożenie do depozytu jest rzeczywiście uzasadnione pod względem materialnoprawnym i nie może rozstrzygać żadnych sporów w tym przedmiocie. Stosownie do treści art. 509 1 § 4 k.p.c. czynności  w sprawach depozytowych może wykonywać referendarz sądowy , z wyłączeniem spraw stwierdzenie likwidacji nie podjętego depozytu .   
        W przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka uzasadniająca złożenie świadczenia do depozytu wobec faktu, że wierzyciel , względnie wierzyciele będący następcami prawnymi zmarłego nie są  znani , a w konsekwencji świadczenie to nie może zostać spełnione. Zgodnie bowiem  z treścią art. 467 k.c. pkt. 1  poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności , nie  wie kto jest wierzycielem , względnie nie zna jego miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela .
W myśl art. 6933  k.p.c. jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego sąd ogłosi publicznie w budynku sądowym oraz lokalu organu gminy. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie jest znane, sąd ustanawia kuratora. Z uwagi na treść art. 6933  par. 3 k.p.c. koniecznym było ustanowienie w sprawie kuratora (wierzyciel w sprawie nie jest znany) celem obrony jego praw i prawidłowej reprezentacji.
Nieznanego wierzyciela reprezentuje w niniejszym postępowaniu ustanowiony dla niego kurator, któremu przyznano w pkt 3 postanowienia wynagrodzenie w kwocie 240 zł. Zgodnie z treścią § 1 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla obrony w sprawie cywilnej wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Wysokość wynagrodzenia kuratora została przyznana w oparciu kategorię spraw z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie ( stosownie do § 8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie    ).
O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.
 
                     
SRSR Andrzej Pierzynka
 
 
Zarządzenie:
treść orzeczenia podać do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chrzanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chrzanowie
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2017-10-04
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2017-10-05 15:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Chrzanowieal. Henryka 23, 32-500 Chrzanów tel. (32) 649-40-90 email: administracja@chrzanow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]