Sąd Rejonowy w Chrzanowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów kodeksu karnego wykonawczego

Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska
o wychowanie, zapobieganie  demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów kodeksu karnego wykonawczego:

 

Sąd Rejonowy w Chrzanowie  informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 2 k.k.w. stowarzyszenia, organizacje  i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie  i zapobieganie  demoralizacji lub pomoc  skazanym, mogą występować o powierzenie im dozoru / w granicach prawem określonym / lub też  sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Na podstawie:

Art. 175. § 1. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do:

1)     bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu,

2)     utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,

3)     zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

§ 2. Do osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 174, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 3. Do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 172
 i art. 173 § 2 pkt 1-5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Za sprawowanie dozoru  przez powyższe podmioty przysługuje miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu ponoszonych  kosztów. 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2013-07-09
Publikujący Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2013-07-09 11:39
Modyfikacja Wojciech Skowroński - Administrator Systemów Informatycznych 2013-07-12 10:21
Informacja dla skazanych na karę do jednego roku pozbawienia wolności.

Co to jest system dozoru elektronicznego?

 System dozoru elektronicznego (s.d.e.) jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. 

Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w s.d.e. następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku.

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w s.d.e. skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Udzielając zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w s.d.e. sąd penitencjarny określaprzedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów. 

Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli.Uchylanie się od wykonywania tych obowiązków skutkuje uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e i osadzeniem w zakładzie karnym. 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?
 

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w s.d.e, jeżeli:

  •  kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących,
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,
  • udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie s.d.e., a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot (art. 6 ust. 1 ustawy o s.d.e.)

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (art. 6 ust. 3 ustawy o s.d.e.).

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 7 ustawy o s.d.e.). Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa (art. 38 ustawy o s.d.e.). Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. Do wniosku złożonego przez skazanego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o s.d.e.).

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbędzie się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa (art. 41 ust. 1 ustawy o s.d.e.).

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje obowiązku stawienia sie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym!

Podmiot publikującySĄD REJONOWY W CHRZANOWIE
AutorSąd Rejonowy w Chrzanowie2011-09-08
Publikujący -
Sąd Rejonowy w Chrzanowieal. Henryka 23, 32-500 Chrzanów tel. (32) 649-40-90 email: administracja@chrzanow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]