Sąd Rejonowy w Chrzanowie
bip.gov.pl

ZMIANY:
2016-12-21 14:26:34: Dodano wynik do przetargu
2016-12-21 14:25:52: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2016-12-21 14:25:10: Dodano wynik do przetargu
2016-12-21 13:24:04: Dodano plik informacja o wyborze oferty.pdf
2016-12-21 10:26:54: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 6 do ogłoszenia - wykaz_usług.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 5 do_ogłoszenia -_wzór umowy i opis_przedmiotu_zamówienia.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 4 do_ogłoszenia -_wzór zobowiązania.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 3 do_ogłoszenia -_oświadczenie o_nienależeniu do_grupy_kapitałowej.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 2 do_ogłoszenia -_Oświadczenie o_spełnieniu warunków.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 1 do ogłoszenia -_Formularz_ofertowy.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu nr 1 z dnia 05.12.2016 r.doc
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 8 do ogłoszenia - wykaz_urządzeń technicznych.docx
2016-12-12 14:31:29: Dodano plik załącznik NR 7 do ogłoszenia -_wykaz_osób.docx
OGŁOSZENIE z dnia 12.12.2016 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: ”Ochrona fizyczna mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie oraz konwojowanie pracownika Sądu do banku”.
 

OGŁOSZENIE z dnia 12.12.2016 r.

o zamówieniu na usługi społeczne pn.:

”Ochrona fizyczna mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie oraz konwojowanie pracownika Sądu do banku”.
 
 
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
 
Postępowanie nr Prez. Fin. 26 – 6/16/Ch prowadzone jest w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EURO.
Zamówienia udziela się na podstawie przepisów szczególnych dotyczących tzw. „zamówień społecznych” na podstawie art. 138o w związku z art. 138h rozdziału 6, działu III, ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.
 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
 
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 23
tel./fax.: (32) 626 13 64, fax (32) 626 13 71
Str. int. www.chrzanow.sr.gov.pl
email: monika.jarosz@chrzanow.sr.gov.pl
NIP: 628 -17 -17 -217, REGON: 000322755
 
III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.
 
1.      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Monika Jarosz tel./fax.: (32) 626 13 64, fax (32) 626 13 71
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00
2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.
3.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w części VII niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
4.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
6.      Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie.
 
 
 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 
Kod główny CPV: 79710000-4.
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego                      w Chrzanowie oraz konwojowanie pracownika Sądu do banku. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia za wyjątkiem wykonania przez Wykonawcę zamówienia dot. grupy interwencyjnej/patroli interwencyjnych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zaleca się aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 
Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 
VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 (przesłanki obligatoryjne) i art. 24 ust. 5 pkt 8 (przesłanka fakultatywna) ustawy PZP;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
-   prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji wydanej przez MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art.3, pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U.2016.1432),
-   posiada uprawnienia do używania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego dla potrzeb realizacji monitoringu radiowego, obejmujące swym zakresem teren Chrzanowa.
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (słownie jeden milion złotych).
 2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
-   wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert – co najmniej 2 usługi w zakresie wykonywania ochrony obiektów i mienia w obiektach użyteczności publicznej trwających nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy o wartości min. 150 000 zł brutto każda;
przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
-     dysponuje stacją monitorowania alarmów – umożliwiającą podłączenie z systemem alarmowym Zamawiającego drogą radiową oraz, jako połączenie dodatkowe, drogą łącza telefonicznego na zasadach podłączenia centrali do linii telefonicznej oraz umożlwiającą natychmiastową analizę i weryfikację sygnału alarmowego tj. wykrywanie i rejestrowanie zdarzeń takich jak: alarm napadu, alarm włamania, alarm pożarowy, sabotaż, uszkodzenie (np. zasilania), włączenie systemu, częściowe włączenie systemu, ostrzeganie (np. niski poziom naładowania baterii czy sygnały testowe), zmianę danych konfiguracyjnych centrali czy zablokowanie strefy/czujki sygnalizacji włamania/urządzenia do sygnalizacji napadu, co pozwoli skierować do budynku grupę patrolowo-interwencyjną.
-   dysponuje krótkofalówkami do porozumiewania się między pracownikami,
-   dysponuje min. 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi licencję pracownika ochrony minimum I stopnia, aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także legitymującymi się minimum 6 miesięcznym stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony.
 
Oceny spełnienia warunków dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów, zostanie poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.
 
 
 1. Warunek dotyczący wadium.
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
 1. Informacje dot. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:
 1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia za wyjątkiem wykonania przez Wykonawcę zamówienia dot. grupy interwencyjnej/patroli interwencyjnych. Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
 2. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie. Brak informacji, o której mowa powyżej będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców.
 
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) warunki określone w postępowaniu muszą spełniać łącznie. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 
Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich.
Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
 
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 4).
 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 ustawy Pzp.
 4. W odniesieniu do warunków postawionych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 22a ust. 4-6 ustawy Pzp.
 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą w skutek ich nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 
 
 
 1. Grupy kapitałowe.
Wykonawca, w terminie 1 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
VIIWYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.
 
 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do ogłoszenia (informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu),
 2. formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu.
 2. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w/w oświadczeniu.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów po otwarciu ofert:
1), o którym mowa wyżej w pkt VI-6 (zgodnie z załącznikiem nr 3 ).
6.  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia następujących dokumentów:
1)      aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
2)      aktualnego pozwolenia radiowego,
3)      dokumentu (w szczególności polisa OC) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
4)      wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z załącznikiem nr 6),
5)      wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz musi zawierać odpowiednią liczbę osób, wymaganą przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 7),
6)      wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 8),
7)      zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8)      zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9)      informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena – 70 %,
b) społeczne – 30%
 
Ad. a) CENA
Punktacja za cenę będzie obliczana według poniższego wzoru :
 
      CN
C = ----- x 100 pkt x 70%
       CB
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;
CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;
CB –cena ofertowa badanej oferty.
 
Ad. b) : kryterium społeczne
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, dotyczącego liczby pracowników, których wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę.
Punktacja będzie obliczana według poniższego wzoru :
       SB
S = ----- x 100 pkt x 30 %
      SN
gdzie:
S – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium społecznym;
SB – ilość zadeklarowanych etatów w badanej ofercie (pod uwagę będzie brane max 8 etatów)
SN – największa ilość zadeklarowanych etatów spośród badanych ofert (pod uwagę będzie brane max 8 etatów);
2. Ocenę ostateczną każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych przyjętych kryteriach oceny ofert, wg formuły:
O = C + S
gdzie:
O – ocena ostateczna każdej z badanych ofert;
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;
S – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „społeczne”
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 
 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 
 1. Oferty należy przesłać do dnia 19 grudnia 2016 r. do godziny 9:45 – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego pod adres: Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Oddział Finansowy, al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów.
 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w  Sądzie Rejonowym w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 6, 32-500 Chrzanów, sala rozpraw 011.
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.chrzanow.sr.gov.pl informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
 
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.
 3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.
 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.
 5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii. Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi. Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.
 8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
 9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:
„OFERTA”
„Ochrona fizyczna mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie oraz konwojowanie pracownika Sądu do banku”
Znak sprawy: Prez. Fin. 26 – 6/16/Ch
„NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 19 grudnia 2016 r. godz. 9:45”
 1. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
11.
12.
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki :
Nr 1- formularz ofertowy,
Nr 2  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
Nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
Nr 4 – zobowiązanie podmiotów trzecich,
Nr 5 – opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy,
Nr 6 – wykaz usług,
Nr 7 – wykaz osób,
Nr 8 - wykaz urządzeń technicznych.
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Rejonowego w Chrzanowie – Mariusz Byrka  …………...................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                 /data i podpis Dyrektora /
 
 
Data składania ofert:
2016-12-19 09:45:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Data: 2016-12-12 14:29:00
Udostępnił: Wojciech Skowroński
Data: 2016-12-12 14:29:00
Modyfikował(a): Wojciech Skowroński
Data: 2016-12-21 14:26:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik NR 7 do ogłoszenia -_wykaz_osób. 15.94 KbPlik doc
2. załącznik NR 8 do ogłoszenia - wykaz_urządzeń technicznych. 16.51 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1 z dnia 05.12.2016 r 113.00 KbPlik doc
4. załącznik NR 1 do ogłoszenia -_Formularz_ofertowy. 18.71 KbPlik doc
5. załącznik NR 2 do_ogłoszenia -_Oświadczenie o_spełnieniu warunków. 25.26 KbPlik doc
6. załącznik NR 3 do_ogłoszenia -_oświadczenie o_nienależeniu do_grupy_kapitałowej. 18.91 KbPlik doc
7. załącznik NR 4 do_ogłoszenia -_wzór zobowiązania. 15.24 KbPlik doc
8. załącznik NR 5 do_ogłoszenia -_wzór umowy i opis_przedmiotu_zamówienia. 36.47 KbPlik doc
9. załącznik NR 6 do ogłoszenia - wykaz_usług. 15.58 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 241.40 KbPlik pdf
11. informacja o wyborze oferty 459.09 KbPlik pdf
12. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 144.39 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Chrzanowieal. Henryka 23, 32-500 Chrzanów tel. (32) 649-40-90 email: administracja@chrzanow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]