Sąd Rejonowy w Chrzanowie
bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.chrzanow.sr.gov.pl


Chrzanów: Prace remontowe wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chrzanowie
Numer ogłoszenia: 191943 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chrzanowie , Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 032 649 40 90, faks 032 649 40 91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.sr.gov.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.chrzanow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chrzanowie w postaci: - Wykonanie otworów pod klimatyzatory przenośne w pomieszczeniach nr: 7, 10, 16, 18, 19, w budynku przy ul. Sądowej 7, w pomieszczeniach nr: 106, 107, 108, 109, 114 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 oraz w pomieszczeniach nr: 102, 110, 111, 202, 301, 303, 309, 310, 311, 312, 313, 314 w budynku przy al. Henryka 23; - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, ul. Sądowa 7 i al. Henryka 23; - Naprawa podłogi w serwerowni, malowanie, ul. Sądowa 7; - Zabudowa stanowiska ochrony na parterze, ul. Sądowa 7; - Dostawa i montaż schodów składanych przy wejściu na strych, ul. Sądowa 7; - Remont sal rozpraw nr 8 i 9, ul. Sądowa 7; - Malowanie bramy wjazdowej na podwórko, ul. Sądowa 7; - Remont pomieszczeń nr 109 i 310 w budynku przy al. Henryka 23 oraz pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 10, 11/12, przedsionek 13/14, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21; - Remont korytarzy i klatek schodowych, ul. Sądowa 7; - Wymiana instalacji wodociągowej i hydrantowej w południowo-zachodniej części budynku - piony P1, P2 i PH1 oraz poziome połączenia tych pionów, ul. Sądowa 7; - Remont 2 łazienek zlokalizowanych na poziomie poddasza w budynku przy ul. Sądowej 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej(przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, wymienione w pkt VI-A-1 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu robót oświadczenie, potwierdzonego poświadczeniami lub innymi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał 1 robotę budowlaną związaną z remontem pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, wymienione w pkt VI-A-1 oraz wykaz robót wymieniony w pkt VI-A-6 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi przedłożyć wykaz robót i oświadczenie innych podmiotów potwierdzone poświadczeniami lub innymi dokumentami uprzednich odbiorców (załącznik wymieniony w pkt VI-A-6 SIWZ) i zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował ich zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz ich faktyczny udział przy realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy, a także dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty dotyczące tych podmiotów, a wymagane w pkt VI-A-2 i VI-A-3 na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, wymienione w pkt VI-A-1 SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonywania zamówienia, tj. załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, zgodnie z pkt VI-A-6 SIWZ, czyli: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej b) Kierownika robót elektrycznych i wodnokanalizacyjnych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wraz z żądanymi dokumentami określonymi w pkt E. 3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów - pok.110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów - pok.110.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Data składania ofert:
2014-09-25 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Data: 2014-09-09 12:11:00
Udostępnił: Wojciech Skowroński
Data: 2014-09-09 12:11:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 1 - 2014 - roboty budowlane 148.00 KbPlik doc
2. zał nr 1 do siwz nr1-2014 opis przedmiotu zamówienia 98.50 KbPlik doc
3. zał nr 2 do siwz nr 1-2014 - formularz ofertowy 20.13 KbPlik doc
4. zał nr 3 do siwz nr 1-2014 - oświadczenie z art. 22 28.00 KbPlik doc
5. zał nr 4 do siwz nr 1-2014 - oświadczenie z art. 24 27.50 KbPlik doc
6. zał nr 5 do siwz nr 1-2014 - wykaz zamówień 35.50 KbPlik doc
7. zał nr 6 do siwz nr 1-2014 - wzór zobowiązania 17.27 KbPlik doc
8. zał nr 7 do siwz nr 1-2014 - wykaz osób 38.00 KbPlik doc
9. zał nr 8 do siwz nr1-2014 - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 35.50 KbPlik doc
10. zał nr 9 do siwz nr 1-2014 - wzór umowy 51.15 KbPlik doc
11. zał. nr 1a do umowy przedmiar - remont SR CHRZANOW 471.56 KbPlik pdf
12. zał. nr 1b do umowy przedmiar - remont łazienki SR CHRZANOW-poddasze wieksza 282.36 KbPlik pdf
13. zał. nr 1c do umowy przedmiar - remont łazienki SR CHRZANOW-poddasze mniejsza 277.10 KbPlik pdf
14. zał. nr 2. do umowy - wykaz podwykonawców 13.61 KbPlik doc
15. zał. nr 3. do umowy - wzór ośw. podwykonawcy 14.03 KbPlik doc
16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 229.00 KbPlik doc
17. Rysunki instalacja wodociagowa 4.32 MBPlik pdf

Sąd Rejonowy w Chrzanowieal. Henryka 23, 32-500 Chrzanów tel. (32) 649-40-90 email: administracja@chrzanow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]