Sąd Rejonowy w Chrzanowie
bip.gov.pl

Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.chrzanow.sr.gov.pl


Chrzanów: Roboty budowlane: Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23
Numer ogłoszenia: 58633 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chrzanowie , Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 032 649 40 90, faks 032 649 40 91.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane: Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część. Zakres przedmiotu zamówienia: remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Al. Henryka 23 Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych etap I izolacja pionowa fundamentów/ścian piwnic od zewnątrz: usunięcie istniejącego tynku na poziomie cokołu na wszystkich elewacjach budynku, Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową wzdłuż ścian budynku, rozebranie schodów terenowych przy budynku, montaż ścianki berlińskiej i wykonanie etapami wykopu wokół budynku, do poziomu fundamentów (sposób wykonania ścianki należy dostosować do zastanych warunków geologicznych), od strony podwórza nie ma konieczności stosowania ścianki berlińskiej, przygotowanie ścian piwnic do wykonania izolacji od zewnątrz (oczyszczenie i wyrównanie powierzchni, osuszenie ścian w razie konieczności - podłoże może być wilgotne, ale nie mokre, skucie części wystających i uzupełnienie ubytków, w razie konieczności usunięcie starych powłok bitumicznych, gruntowanie i szpachlowanie podłoża),wykonanie otworów od strony zewnętrznej i iniekcyjna izolacja pozioma ścian, wykonanie grubowarstwowej bitumicznej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic od poziomu posadowienia do wys. 50 cm ponad poziom terenu przy budynku, ocieplenie ścian piwnic polistyrenem XPS gr. 10 cm, oraz szpalet okien w piwnicach polistyrenem XPS gr. 3 cm (na elementach wystających poza lico elewacji należy przykleić polistyren XPS gr. 4 cm w celu ochrony izolacji przeciwwodnej),założenie osłonowej folii kubełkowej na izolacji poniżej poziomu terenu, usunięcie ścianki berlińskiej i zasypanie wykopów wzdłuż ścian piwnic, zasyp od strony ul. Sądowej i Al. Henryka - zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodnika zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi, odtworzenie podbudowy, nawierzchni, schodów terenowych i murków od strony podwórza, wykonanie wyprawy tynkarskiej na ścianach piwnic powyżej poziomu terenu -tynk mozaikowy na podwójnej siatce, wykonanie obróbek blacharskich cokołu oraz podokienników na poziomie piwnic, uzupełnienie ocieplenia i tynków kondygnacji parteru uszkodzonych w trakcie wykonywania izolacji; etap II iniekcja od wewnątrz ścian zewnętrznych, które nie są dostępne od strony wykopów oraz uszczelnienie iniekcji wykonanej od zewnątrz: skucie istniejących tynków wewnętrznych, rozebranie warstw posadzkowych w pasie ok. 30 cm od izolowanych ścian, wykonanie otworów od strony wewnętrznej i iniekcyjna izolacja pozioma ścian, wykonanie uszczelnienia styku ścian z posadzką elastycznym szlamem uszczelniającym (uszczelnienie wykonać wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych), wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych, uzupełnienie warstw posadzkowych, ułożenie płytek wraz z cokolikami; etap III iniekcja od wewnątrz wszystkich nośnych ścian wewnętrznych: skucie istniejących tynków wewnętrznych, rozebranie warstw posadzkowych w pasie ok. 30 cm od izolowanych ścian, wykonanie otworów od strony wewnętrznej i iniekcyjna izolacja pozioma ścian, wykonanie uszczelnienia styku ściany z posadzką elastycznym szlamem uszczelniającym, wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych, uzupełnienie warstw posadzkowych, ułożenie płytek wraz z cokolikami. Całkowitą ochronę piwnic przed zawilgoceniem zapewni poprawne wykonanie wszystkich trzech etapów izolacji. Przed przystąpieniem do robót należy w sposób właściwy wentylować pomieszczenia piwnic zapewniając wymaganą przepisami krotność wymian powietrza (zgodnie z PN i wymaganiami dla pomieszczeń archiwów). Należy zapewnić właściwy, zgodny z zasadami sztuki budowlanej, sposób odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych w obrębie całego budynku. Na etapie projektu nie ma możliwości stwierdzenia czy podłoga na gruncie posiada izolację poziomą; brak takiej izolacji wykonanej w prawidłowy sposób może obniżyć skuteczność projektowanej izolacji fundamentów/ścian piwnic Projektowane rozwiązania materiałowe: Izolacja przeciwwodna: Izolację przeciwwodną zaprojektowano w oparciu o materiały systemowe przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic w istniejących budynkach, w tym system ochrony i renowacji starego budownictwa. Wszystkie rozwiązania należy konsultować z doradcą technicznym producenta wybranego systemu izolacyjnego. Do wykonywania powłok uszczelniających na powierzchniach pionowych (od zewnątrz) fundamentów i ścian piwnic przeznaczone są modyfikowane tworzywami sztucznymi dwukomponentowe grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Charakterystyka: możliwość obróbki na matowo wilgotnych podłożach, szczelność dla wody działającej pod ciśnieniem, wysoka elastyczność - mostkowanie zarysowań podłoża, obróbka poprzez szpachlowanie - po wyschnięciu izolacja bez łączeń, możliwość klejenia płyt izolacji termicznej, wysoka przywieralność do podłoży - izolacje pionowe nie wymagają ścianek dociskowych. Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być równe, czyste (bez mleczka cementowego, kurzu, środków antyadhezyjnych i luźnych części mogących powodować pogorszenie przywieralności powłoki izolacyjnej). Może być suche lub lekko wilgotne, lecz nie mokre (powinno być chłonne i bez wody stojącej). Ewentualne ubytki należy uzupełnić masami naprawczymi. Wystające części należy skuć, ostre krawędzie wyokrąglić. Stare powłoki bitumiczne usunąć do nośnego podłoża. Podłoże nie może być zmarznięte. Temperatura podłoża i otoczenia w momencie obróbki powinna wynosić + 5 °C (w przypadku temperatury 0 °C należy dobrać odpowiedni środek zalecany przez producenta). Gruntowanie ścian fundamentowych. Wykonane w przypadku typowych podłoży przy pomocy emulsji bitumicznej rozcieńczonej zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Podłoża słabe i nasiąkliwe (stare ściany ceglane) należy gruntować preparatem wzmacniającym podłoże. Podłoża pokryte starymi izolacjami bitumicznymi zagruntować, świeżą warstwę gruntującą posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 1,2 mm. Szpachlowanie wypełniające. Bezpośrednio po wyschnięciu gruntu (po ok. 1-2 godzinach) można przystąpić do wypełnienia porów i jam usadowych podłoża poprzez /wtarcie/ w podłoże metalową szpachlą bitumicznej powłoki grubowarstwowej. Szpachlowanie drapane poprawia również przyczepność właściwej warstwy uszczelniającej. Izolacja przeciwwodna. Wykonana w dwóch warstwach z systemowej bitumicznej, dwuskładnikowej powłoki grubowarstwowej. Pierwszą warstwę można nakładać bezpośrednio po wyschnięciu szpachlowania wypełniającego (po ok. 3-4 godzinach), drugą po przeschnięciu pierwszej (zazwyczaj następnego dnia). Na podłożach zagrożonych pęknięciami oraz w celu lepszej kontroli grubości warstwy powłokę bitumiczną można zazbroić siatką z włókna szklanego o gramaturze 145 - 165 g/m2. Jeżeli istnieją izolacje poziome fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na staranne połączenie izolacji pionowej z poziomą tj. z papą na odsadzce ławy fundamentowej. Uszczelnienie dylatacji. Do izolacji dylatacji należy użyć systemowych taśm do uszczelniania. Taśmy mocuje się nad dylatacjami wklejając je w powłokę bitumiczną. Brzegi spoin należy zaszpachlować na grubość około 2-3 mm. Taśmy dylatacyjne zatapiane są w kształcie pętli omega do szerokości spoin 10 mm, powyżej bez pętli. Taśmy dylatacyjne szpachluje się bitumiczną, dwuskładnikową powłoką, warstwą grubości 2-3 mm. Wyokrąglenia. Izolację narożników pomiędzy ławą fundamentową i ścianą fundamentową / ścianą piwnic należy przeprowadzić poprzez wykonanie wyokrągleń (fasetek)
z bitumicznej, dwuskładnikowej powłoki grubowarstwowej o promieniu do 20 mm. Izolację należy przedłużyć na odsadzkę fundamentową i dalej w dół na powierzchnię pionową. Należy zwrócić uwagę na staranne połączenie izolacji pionowej z poziomą tj. papą na odsadzce ławy fundamentowej, jeżeli taka izolacja istnieje w przedmiotowym budynku. Papę przed izolacją należy starannie wyczyścić, osuszyć i zagruntować bitumiczną powłoką gruntującą. Miejsca przeprowadzenia rur. Z rur należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, ewentualnie powierzchnie rur uczynić szorstkimi (dotyczy tworzyw sztucznych). Zagruntować bitumiczną powłoką gruntującą (koncentrat). Przejście instalacyjne obrobić jako wyokrąglenie za pomocą bitumicznej, dwuskładnikowej powłoki grubowarstwowej o promieniu do 20 mm. W przypadku izolacji ciężkiej należy zastosować specjalne przepusty instalacyjne z dokręcanym kołnierzem uszczelniającym. Klejenie izolacji termicznej. Powłoka uszczelniająca na powierzchniach pionowych jest odporna na deszcz już po ok. 2 godzinach. Jednak płyty izolacji termicznej należy kleić do całkowicie wyschniętej izolacji tj. po 3 dniach od jej wykonania, nakładając bitumiczną, dwuskładnikową powłokę grubowarstwową punktowo (3 - 5 placków) na płyty izolacji termicznej. Ochrona izolacji. Gotową izolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać podczas zasypywania wykopu czy na skutek parcia gruntu. W przypadku docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem XPS stanowi on bardzo dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania folii kubełkowych należy układać je na warstwie izolacji termicznej (zastosowanie folii kubełkowej na izolacji przeciwwodnej skutkuje jej uszkodzeniem wskutek nacisku punktowego w wyniku parcia gruntu). Izolacja pozioma. Izolację poziomą fundamentów
/ ścian piwnic należy przeprowadzić metodą iniekcji w istniejącym murze, aby zahamować kapilarne podciąganie wody. Należy zastosować systemowy preparat do wykonywania izolacji poziomych wtórnych - jednokomponentowy preparat do poziomego uszczelniania murów metodą iniekcyjną przed podciąganiem wilgoci z podłoża, który ma duże zdolności penetracyjne oraz silne działanie hydrofobizujące, przeznaczony do stosowania w przypadku murów o dużych przekrojach oraz przy podłożach o stopniu przesiąknięcia wilgocią do max. 95 %; preparat nadający się do wszystkich podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz. Jako preparat uzupełniający zastosować systemową jednokomponentową zawiesinę do wypełniania pustych przestrzeni, kawern i otworów po nawiertach. Do wprowadzenia preparatów iniekcyjnych należy nawiercić otwory w ścianie, nad posadzką: - otwory średnicy min. 20 mm wiercone pod kątem 30°÷45° w odstępach 100÷120 mm
w dwóch rzędach mijankowo, - rzędy w odstępach 60÷80 mm. Połączenia ścian i posadzek wewnątrz budynku powinny zostać uszczelnione systemowym elastycznym szlamem uszczelniającym. Izolacja termiczna: Zaprojektowano izolację termiczną ścian piwnic z polistyrenu XPS gr. 10 cm; szpalety wszystkich okien piwnic należy ocieplić polistyrenem XPS gr. 3 cm. PŁYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS: - grubość zastosowanych płyt 10 cm, 4 cm i 3 cm,
- wymiary płyt 126,5 x 61,5 cm, - krawędzie na zakładkę, - gęstość pozorna 35-40 kg/m3,
- samogasnący. Ochronę izolacji poniżej poziomu terenu stanowi folia kubełkowa z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Wykończenie elewacji: Powyżej poziomu terenu należy wykonać na izolacji wyprawę tynkarską z tynku mozaikowego na podwójnej siatce; wszystkie materiały tynkarskie, kleje, zaprawy, listwy narożne itp. -systemowe. TYNK MOZAIKOWY: granulacja ziaren 1,5 - 2,0 mm, kolor - jasno szary, tynk strukturalny, ozdobny na bazie żywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych. Dodatkowe elementy wykończeniowe. Wszystkie nowe obróbki blacharskie oraz podokienniki przy oknach piwnic należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL9006 (opcjonalnie blacha alucynk lub tytan-cynk) grubości min. 0,55 mm; wysunięcie obróbek poza lico wykończonych elewacji nie mniejsze niż 4 cm. Nawierzchnie przy budynku Zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi po wykonaniu izolacji ziemię z wykopu należy odwieźć,
a Wykopy zasypać piaskiem do wysokości konstrukcji jezdni i chodników. W śladzie wykopu i klinie odłamu wykonać konstrukcję nawierzchni (podbudowę), a nawierzchnię przebudować (przełożyć) na szerokości 2,5 m. Wzdłuż budynku od strony Al. Henryka nawierzchnię chodnika należy wykonać z nowej kostki brukowej granitowej, ciętej, na szerokości 4,0 m. Projekt robót w pasie drogowym ul. Sądowej i Al. Henryka, który należy uzgodnić z zarządcą drogi, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Przy realizacji robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących sieci mediów przebiegające w pobliżu budynku; żadna z sieci nie może zostać uszkodzona. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi
w uzgodnieniach z zarządcami mediów oraz zarządcą drogi; uzgodnienia zostały dołączone do niniejszego projektu. Wszystkie części projektu (rysunki, opisy, uzgodnienia itp.) należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji. Projekt opracowano w oparciu
o systemowe rozwiązania do izolacji fundamentów i ścian piwnic w budynkach istniejących. Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatów w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu. Podczas realizacji robót należy używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oznaczonych B lub CE, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnionej. Istniejące fundamenty nie wymagają wzmocnienia ani żadnej ingerencji konstrukcyjnej w celu wykonania izolacji. Roboty izolacyjne prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej nie zagrażają konstrukcji budynku. Roboty izolacyjne należy wykonywać odcinkami co 2 m; w przypadku zauważenia spękań lub jakichkolwiek uszkodzeń konstrukcji należy przerwać i zabezpieczyć roboty oraz skontaktować się
z projektantem w celu ustalenia rozwiązania. W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt remontu, przedmiar robót).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.23.31.42-6, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji cieplnej
i przeciwwodnej budynku o wartości co najmniej 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 200 000 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda

o    z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wraz z żądanymi dokumentami określonymi w pkt E. 3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 95

·         2 - Kryterium długości okresu gwarancji (w przedziale od 120 m-cy do 240 m-cy) - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, spowodowaną następującymi okolicznościami: 1) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub Zamawiającego uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ile te działania lub zaniechania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, 2) napotkaniem w gruncie przeszkód, których istnienia mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć (w tym w szczególności: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentacji instalacje, podziemne urządzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska itp.), 3) działaniem siły wyższej, a w szczególności zaistnieniem warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, 4) istotnymi zmianami w dokumentacji projektowej - o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzanow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy
w Chrzanowie, Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów - pokój 110.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów - pokój 110.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

 

 


Data składania ofert:
2014-04-03 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Data: 2014-03-19 14:08:00
Udostępnił: Wojciech Skowroński
Data: 2014-03-19 14:08:00
Modyfikował(a): Wojciech Skowroński
Data: 2014-03-21 13:27:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ do nr 213-1-2014-Ch i załączniki 18.37 MBPlik zip
2. PYTANIA - ODPOWIEDZI - 1 95.24 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Chrzanowieal. Henryka 23, 32-500 Chrzanów tel. (32) 649-40-90 email: administracja@chrzanow.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]